Skog

Vår skog som utgörs av ca 50 % löv och 50 % barr har de senaste åren varit rätt drabbade av alla stormar. Vi har försökt anpassa skogsbruket för att klara kommande stormar med tidigare gallringar och avverkningar och mer stormfasta trädslag. Vårt skogsbruk är certifierat både genom PFCS och FCS

Vi bedriver sedan länge en julgransproduktion. Utöver vanliga innegranar och utegranar, granris, pyntegrönt etc. tar vi fram torggranar dvs lite större utegranar. För vidare info kontakta Daniel Malmqvist daniel@pugerup.se eller  tel 0708-433 272.

Pugerups Gods har under 2019-2020 genomfört en miljöinvestering, skogens miljövärden, som delvis finansierats genom Europeiska Jordbruksfonden för landskapsutveckling. Syftet med investeringen är att bevara och utveckla biologisk mångfald i skogen. Åtgärderna bidrar till att uppfylla miljömålet Levande skogar.                               

Investeringen består av

  • Frihuggning utav gamla spärrgreniga ekar som ofta är boplatser och livsviktiga för många hotade insektsarter, mossor och lavar.
  • Röja bort gran för att ge utrymme till lövträd, i första han ädellövs träd
  • Skapa faunadepåer, skapa död ved. Detta för att förstärka livsbetingelser för djur, svampar och insekter. Boplatser och mat.
  • Gynna blommande träd och buskar. Detta för att förstärka livsbetingelser för djur och insekter. Boplatser och mat.

 

julgranar-julgransodling_0DSC_0651

imagesDSC_0663